TCVN 4319:2012  Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế. TCVN 4319:2012 Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

TCVN 4319:2012 thay thế TCVN 4319:1986. NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ Public Buildings – Basic rules for...

Đọc thêm »
16:38

THÔNG TƯ Số: 22/2016/TT-BYT - Độ rọi tiêu chuẩn nơi làm việc. THÔNG TƯ Số: 22/2016/TT-BYT - Độ rọi tiêu chuẩn nơi làm việc.

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số:  22 /2016/TT-BYT Hà Nội , ngày...

Đọc thêm »
16:35

TCVN 7447 Mới nhất và đầy đủ nhất... Hệ thống lắp đặt điện. TCVN 7447 Mới nhất và đầy đủ nhất... Hệ thống lắp đặt điện.

Bộ TCVN 7447  được xem như bộ tiêu chuẩn quan trọng nhất đối với dân M&E, trọn bộ được cục tiêu chuẩn bán với giá 4.000.000 vnđ, nay c...

Đọc thêm »
16:32
 
Facebook Chat
Copyright ©2012 " GiapQb's: Kỹ Sư Điện - Thiết kế thi công M&E. " Logout
Xem tốt nhất trên trình duyệt web FireFox và Chrome | GooGle+ | †Top
Top